Những Câu Nói "Chân Lý" Mà Người Trẻ Tự Đúc Kết

Những Câu Nói "Chân Lý" Mà Người Trẻ Tự Đúc Kết...

Những Câu Nói "Chân Lý" Mà Người Trẻ Tự Đúc Kết

a

5t

fe

jt

ad

cdg

gt

yt

bg

-e

ds

as

de

cd

bc

ab

w

z

y

x

u

t

s

r

q

p

o

n

m

l

k

j

i

h

g

f

e

d

c

b

Nguồn: Hội những người đam mê truyện ngược : Ngược ! Ngược nữa ! Ngược mãi

12 nu than | de ba