a

5t

fe

jt

ad

cdg

gt

yt

bg

-e

ds

as

de

cd

bc

ab

w

z

y

x

u

t

s

r

q

p

o

n

m

l

k

j

i

h

g

f

e

d

c

b

Nguồn: Hội những người đam mê truyện ngược : Ngược ! Ngược nữa ! Ngược mãi