Quotes Đam Mỹ (1)

Tùy tiện tin, rất dễ bị tổn thương... Tùy tiện hứa, sẽ dễ làm đau lòng người...

Quotes Đam Mỹ (1)

34340310_783818861815107_4528633595874508800_n

-----Trọng Sinh Chi Lãnh Quân Noan Tâm-----

33488791_780159365514390_2909685518058913792_n

-----Song Trình-----

26734221_721951858001808_425129066178848722_n

30652210_760035534193440_7424866984304574464_n

Nguồn ảnh: Killing Stalking

18342096_615543955309266_6115680721114273413_n

-----Song Trình-----

18446702_616245388572456_6779374730772851559_n

19399906_633131690217159_6171664926611377203_n

24174313_702624509934543_7620287186099814031_n

-----Nhược Thụ-----

12 nu than | de ba