"Rằng nhạn không biết từ đâu

Bay về đúng lúc nỗi sầu dâng lên

Phải chăng nhạn cố tình quên

Rằng người xưa ấy đã lên trời rồi"

--- Thanh Thanh Mạn - Lý Thanh Chiếu ---

40243255_2168314323412168_3220809465762676736_n